ธุรกิจของเรา (Our Business)

     บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล มวลชีวภาพ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานน้ำ ก๊าซชีวภาพ พลังงานขยะ พลังงานจากการ เผาไหม้วัสดุการเกษตร และพลังงานทดแทนอื่นๆ ทุกประเภท รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องครบวงจร