เกี่ยวกับเรา (About Us)

      บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( Eco Energy Group Corporation Co., Ltd.) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 ในชื่อเดิม บริษัท อีโค เทค เอ็นเนอร์ยี (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก จำนวน 10 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียน 2 ครั้ง ครั้งแรกเพิ่มเป็น 850 ล้านบาท เมื่อเดือนมิถุนายน 2558 และเพิ่มเป็น 7,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 และในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียน 2,000 พันล้านบาท

      นอกจากนี้ ยังประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆ (Holding Company) ที่ประกอบกิจการในธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทฯอีกด้วย ซึ่งจากนโยบายการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนของภาครัฐ ทำให้บริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้ามาดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทน ซึ่งในการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนนั้น บริษัทฯมีนโยบายให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยในระยะเริ่มแรกบริษัทฯ จะมุ่งเน้นการลงทุนไปในกลุ่มของการสร้างโรงไฟฟ้าจากวัสดุเหลือใช้รวมถึงขยะ ซึ่งนอกจากจะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของปริมาณเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และขยะที่นับวันจะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี จนไม่มีที่จะทิ้ง หรือเกิดการเผาทิ้ง จนทำให้เกิดปัญหากับชุมชนและสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการสร้างงานและโอกาสให้กับบุคลากรในชุมชนนั้นๆ ให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย

      นอกจากนั้น เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงให้แก่บริษัทในระยะยาว บริษัทฯ จึงมีแนวนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ตั้งแต่การจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าจนถึงการออกแบบ ดูแล บำรุงรักษาอุปกรณ์ในการผลิตไฟฟ้า รวมถึงธุรกิจรับสร้างโรงไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทุกประเภทและโรงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง