อีโคฯ ร่วมลงนาม กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีโคฯ ร่วมลงนาม กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บริษัท อีโค เอ็นเนอร์ยี กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ร่วมสนับสนุนการจัดงาน อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Wood Industries Driven SDG Thailand 4.0 จัดโดย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัเกษตรศาสตร์

อีโคฯ ร่วมลงนาม กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โดยในงานดังกล่าว บริษัทได้ร่วมลงนาม mou กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในหัวข้อการร่วมมือกันในการพัฒนาไม้โตเร็วและการจัดการยางพาราแปลงใหญ่ และไม้โตเร็วด้วยระบบการรับรอง FSC และการแสดงเจตจำนงความต้องการซื้อคาร์บอนภาคสมัครใจในโครงการธนาคารต้นไม้ (Tree Bank Carbon) ร่วมกับหน่วยงานเอกชนอีก 3 โดยมีท่านประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chairman & CEO) คุณธีรศักดิ์ สุวรรณยศ เป็นผู้ลงนาม พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้ร่วมออกบูธภายในงานโดยนำเสนอผลิตภัณฑ์หญ้ารากแก้ว ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก

Comments

no comments found.